po registraci 9 % sleva + další výhody
po registraci 9 % sleva + další výhody
Ochrana soukromí
Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“, poskytnete souhlas s využitím souborů cookie na tomto zařízení a tomto prohlížeči. Soubory cookie jsou využívány pro zajištění funkčnosti stránek, analýzu dat a marketing.
Pro podrobné nastavení a popis cookies klikněte na tlačítko „Nastavení“, nebo si můžete zvolit rozsah využití souborů cookies pomocí nastavení níže.

ETICKÝ KODEX

Etický kodex:

Preambule

Dobrá pověst naší firmy je jedna z nejcennějších hodnot, kterou chceme tvořit, rozvíjet a chránit.

Vztah se zákazníky

Usilujeme o udržení vysokého standardu poskytovaných služeb při vědomí, že zájem obchodního partnera a jeho spokojenost jsou prvořadé. Obchodní jednání vedeme v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování.

Vztah k vlastníkům

Při veřejné prezentaci společnosti respektujeme její hodnoty. Jednáme a vystupujeme s vědomím, že reprezentujeme společnost ECOM s.r.o. a svým jednáním, vystupováním nebo vyjádřeními nesmíme poškozovat nebo znevažovat dobré jméno zaměstnavatele.

Vztah k zaměstnancům

Budujeme tvůrčí a profesionální pracovní prostředí a podmínky. Podporujeme kolegiálního ducha a zdravé podnikatelské myšlení. Dobré vztahy na pracovišti mezi kolegy a snaha o vzájemnou spolupráci jsou základem úspěšného rozvoje společnosti. Respektujeme základní lidská práva a svobody. Uplatňujeme princip rovnoprávnosti a nestranného jednání vůči všem, bez ohledu na rasový nebo etnický původ, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo zdravotní postižení či stav. Nepřipouštíme diskriminaci či obtěžování. Jsou poskytována školení a vzdělávání, která podporují současné a budoucí plány pracovního rozvoje.

Vztah s dodavateli

Dodavatele vybíráme s velkou pečlivostí, protože si uvědomujeme, že náš výběr dodavatele může mít dopad i na naše zákazníky. Vztahy s dodavateli jsou čistě profesionální a založeny na vzájemném respektu a korektnosti. Proto nepřijímáme žádné propagační ani dárkové předměty. 

Vztah k vládě a místním orgánům

Dodržujeme všechny předpisy na ochranu životního prostředí. Máme smluvní vztahy se společnostmi EKOKOM a REMA. Společnost ekologicky zpracovává a třídí odpad a snaží se o minimalizaci dopadů své činnosti na životní prostředí.

Vztahy s konkurencí

Firma ECOM s.r.o. vždy bojovala a bude bojovat tvrdě v konkurenčním boji, ale zásadně čestně. Nikdy nepoškozujeme jméno našich konkurentů a zakládáme si na korektních vztazích.

Dodržování norem a jeho ověřování

Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury. Dodržujeme ustanovení všech příslušných domácích i mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů. Chráníme v souladu s právními předpisy veškerá data a osobní údaje, uchováváme v tajnosti citlivé informace, které nám byly sděleny nebo svěřeny nebo jsme k nim získali přístup v rámci výkonu své práce. Prosazujeme princip nulové tolerance ke všem formám trestné činnosti.

Závěr

Vedení společnosti pravidelně monitoruje shodu s tímto etickým kodexem, přičemž využívá informací získaných kontrolní činností managementu, interních a externích auditů. Nejvyšším představitelem etického kodexu společnosti je ustanovena jednatelka společnosti Ing. Zuzana Horáčková. Ta rozhoduje o nápravných opatřeních a následných činnostech vyplývajících z případného porušení pravidel etického chování dle tohoto kodexu.

Etický kodex nabývá účinnosti dnem 30.03.2022